جستجو برای:

   

29 آگهی

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

250 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 1,700,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 141267
تاریخ: 1401/11/17

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار دیلمان

110 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 500,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171317
تاریخ: 1401/11/16

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار سمیه

142 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 1,200,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171348
تاریخ: 1401/11/12

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

173 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 1,500,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 91136
تاریخ: 1401/11/12

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار دیلمان

164 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 2طبقه
قیمت ودیعه: 400,000,000
قیمت اجاره: 15,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171411
تاریخ: 1401/11/10

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار دیلمان

162 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 3طبقه
قیمت ودیعه: 1,000,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171431
تاریخ: 1401/11/09

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار سمیه

200 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 1,500,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171425
تاریخ: 1401/11/04

رهن و اجاره ويلا - خانه در گلسار - بلوار گیلان

140 متر، مسكوني ، 1 اتاق
قیمت ودیعه: 0
قیمت اجاره: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 141194
تاریخ: 1401/11/04

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار گلسار

108 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 5طبقه
قیمت ودیعه: 700,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171419
تاریخ: 1401/11/03

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

115 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 650,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171402
تاریخ: 1401/11/01

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار گلسار

65 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت ودیعه: 100,000,000
قیمت اجاره: 6,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171355
تاریخ: 1401/10/26

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در گلسار - بلوار دیلمان

75 متر، تجاري ،
قیمت ودیعه: 380,000,000
قیمت اجاره: 16,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171366
تاریخ: 1401/10/24

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار دیلمان

90 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 400,000,000
قیمت اجاره: 2,500,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171347
تاریخ: 1401/10/22

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار دیلمان

128 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 3طبقه
قیمت ودیعه: 500,000,000
قیمت اجاره: 8,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171354
تاریخ: 1401/10/21

رهن و اجاره مغازه و املاک تجاری در گلسار - بلوار دیلمان

26 متر، تجاري ،
قیمت ودیعه: 800,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171342
تاریخ: 1401/10/21

رهن و اجاره ويلا - خانه در گلسار - استاد معین

110 متر، تجاري ، 2 اتاق
قیمت ودیعه: 500,000,000
قیمت اجاره: 6,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171325
تاریخ: 1401/10/19

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار گلسار

170 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 4طبقه
قیمت ودیعه: 1,500,000,000
قیمت اجاره: 1,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171319
تاریخ: 1401/10/18

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار گیلان

80 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 580,000,000
قیمت اجاره: 0
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171307
تاریخ: 1401/10/15

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - بلوار سمیه

105 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 3طبقه
قیمت ودیعه: 500,000,000
قیمت اجاره: 6,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 141277
تاریخ: 1401/10/15

رهن و اجاره آپارتمان در گلسار - پستک

195 متر، مسكوني ، 3 اتاق، 1طبقه
قیمت ودیعه: 500,000,000
قیمت اجاره: 5,000,000
آژانس: شعبه رشت
کد ملک: 171285
تاریخ: 1401/10/15

لطفا منتظر بمانید...